Lesprogramma

Lesprogramma

Het Axia College, locatie Vondellaan, heeft verschillende lesgroepen. De indeling is afhankelijk van de mogelijkheden van de leerling. Deze zullen vastgesteld worden tijdens het intakegesprek, met behulp van rapportage van scholen uit het verleden en de niveautoets die, indien nodig, wordt afgenomen.

Elke lesgroep heeft een eigen, vaste mentor. De lesgroepen werken allemaal met een vast lesrooster om zoveel mogelijk structuur en veiligheid te bieden. Zo begint, met name in de onderbouw, de dag altijd met een mentoruur waardoor het voorspelbaar is waar leerlingen die dag aan gaan werken en welke resultaten zij daarmee moeten behalen.

Onderbouw vmbo b/k De onderbouw op de Vondellaan bestaat uit twee lesgroepen: de eerstejaars- en de tweedejaarslesgroep. De leerlingen in deze klassen zijn tussen de twaalf en vijftien jaar. Leerlingen in de onderbouw werken aan een vmbo-programma op BBL-, KBL-niveau. Daarnaast worden zij begeleid om eventuele leerachterstanden, in het verleden opgelopen, in te halen. Behalve aan het onderwijsprogramma werken we aan gedragsregulatie en sociale vaardigheden. Doel van de onderbouw is leerlingen voor te bereiden op een intern- of extern vervolgtraject. Dit houdt in dat leerlingen vanuit de onderbouw doorstromen naar een reguliere vo-school of naar de bovenbouw van het vso.

Bovenbouw vmbo b/k De bovenbouw bestaat uit de derde- en vierdejaars vmbo BBL/KBL. De BBL/KBL- leerlingen kiezen voor het uitstroomprofiel Economie & Ondernemen of voor Zorg & Welzijn. In maart van elk schooljaar wordt er een profielkeuze avond georganiseerd op de locatie. Ouders en leerlingen krijgen daar voorlichting over de profielen teneinde een keuze voor een specifiek profiel te kunnen maken. School heeft daarbij overigens wel een adviserende rol, waarbij wordt uitgegaan van de uitslagen van de cito toetsen, de cijfers van de leerling en het advies van de docent. Mocht het zo zijn dat de keuzes voor een specifiek profiel zo overweldigend zijn dat daarmee een niet te organiseren situatie ontstaat, waarbij het ene profiel overvol zit en het andere juist niet, dan zal de school omwille van organisatorische redenen een loting organiseren waarmee dan uiteindelijk wordt bepaald welk profiel het zal worden voor een specifieke leerling.