Algemene informatie

Axia College: laat zien wat je waard bent

Voorgezet speciaal onderwijs voor vmbo b/k, mavo, havo, vwo

Missie

Het Axia College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs, voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. De school biedt passend onderwijs op het voor leerlingen hoogst haalbare niveau en zoekt daarbij uitdrukkelijk de verbinding met het reguliere onderwijs. Het Axia College leert leerlingen hun talenten in te zetten ter voorbereiding op het vervolgonderwijs en op hun plaats in onze samenleving.

Het Axia College is een openbare school. Wij werken vanuit wederzijds respect. De school staat voor iedereen open.

Visie

Het onderwijs op het Axia College is gebaseerd op drie pijlers:

1. Jij bent van waarde
Het Griekse woord ‘Axia’ betekent ‘waarde’. Ieder mens is waardevol. De kwaliteiten van leerlingen staan op het Axia College centraal, niet de belemmeringen die we eventueel tegenkomen. Onze leerlingen kunnen veel en op school gaan we dat samen ontdekken en verder uitbouwen. Niet alleen om goed door de schooltijd te komen, maar ook om na het Axia College zelfverzekerd de volgende stap te kunnen nemen.

2. Leren doe je samen
Ieder mens is uniek. Op het Axia College mag je anders zijn. Sterker nog: we geloven erin dat je leert van de verschillen tussen mensen. Juist in de verschillen kunnen mensen elkaar versterken. Daarom vinden we het − voor leerlingen en hun leraren, voor leerlingen onderling en voor de medewerkers onderling − belangrijk om te leren in samenwerking met elkaar. Wie goed samenwerkt, krijgt het meeste voor elkaar.

3. Speciaal en gewoon onderwijs
Het Axia College is een speciale school, want we houden rekening met de ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen. De klasgrootte is aangepast, er is een parallelvoorziening voor wie (tijdelijk) niet mee kan in de groep en er is  ondersteuning in de school. Extra ondersteuning kan zo nodig ook van buiten de school worden ingezet.
Het Axia College is een gewone school, waar onze leerlingen een diploma kunnen halen op elk niveau: vmbo b/k, mavo, havo en vwo en waar leerlingen zich voorbereiden op het vervolgonderwijs of een plaats in de maatschappij. Als dat mogelijk is, maken leerlingen tussentijds de stap naar het reguliere onderwijs.

Eén school, één aanpak

Hoewel de school verschillende locaties heeft, is de pedagogische en didactische aanpak op alle locaties grotendeels hetzelfde. Er zijn doorlopende leerlijnen over de verschillende klassen en er is een specifieke rol voor de mentor. Voor de onderbouw is er gekozen voor een uitgestelde niveaubepaling. Een leerling krijgt twee jaar de tijd om samen met ons te ontdekken op welk niveau hij/zij eindexamen gaat doen.

Schoolbreed wordt de werkwijze van de Positive Behavior Support (PBS) gevolgd. Deze aanpak richt zich op het versterken van gewenst gedrag. In een positieve, sociale omgeving gaat het leren voor iedereen zoveel beter.

Om alle expertise binnen het Axia College goed te benutten volgen medewerkers de methode van Lesson Study, een effectieve vorm van teamleren die in Nederland sterk in ontwikkeling is.
Alles in de school is erop gericht doorstroom naar een andere klas en/of ander niveau zo gemakkelijk mogelijk te maken.