Ziekte, verzuim & verlof

Ziekte

Wanneer een leerling ziek is, moet dit door de ouders voor 8.30 uur telefonisch worden doorgegeven aan de locatie waar de leerling les heeft via het centrale nummer:

033 – 489 20 20

Ook als er een bezoek aan een arts of therapeut staat gepland ontvangen wij graag een telefoontje. We vinden het belangrijk dat de ontwikkeling en het onderwijsproces zo min mogelijk worden verstoord. Probeer daarom dokters- en tandartsbezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijden te plannen.

Wanneer afwezigheid niet is gemeld,, registreren wij leerlingen als onwettig afwezig. Dit moeten wij doorgeven aan de leerplichtambtenaar. Wij nemen in dat geval ook contact op met de ouders. Na een aantal te-laat-meldingen of ongeoorloofd verzuim kan de leerling worden opgeroepen voor het preventief spreekuur bij de leerplichtambtenaar. Zie voor meer informatie: verzuimprotocol.

Verlof aanvragen:

Hieronder vindt u de regelgeving die wij als school moeten hanteren. Voor het toekennen van extra verlof aan leerlingen dient de scholleiding zich aan de volgende wettelijke regels te houden.

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen

Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven.

 

Op vakantie onder schooltijd

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de schoolleiding eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven en het betreft dan de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden: in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste 8 tot 4 weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was;

 • de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;
 • de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen;
 • de verlofperiode mag geen bestaande vakantieperiode verlengen, noch vooraf, noch achteraf.

 

Verlof in geval van ‘Andere gewichtige omstandigheden’

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

 • een verhuizing van het gezin
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten (t/m de 4e graad)
 • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar)
 • overlijden van bloed- of aanverwanten t/m. de 4e graad
 • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten t/m. de 4e graad
 • bij bevalling van de moeder/verzorgster.

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’:

 • familiebezoek in het buitenland
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte, vluchttijden e.d.
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn

De schoolleiding neemt over uw verzoek de uiteindelijke beslissing en is wettelijk verplicht om de leerplichtambtenaar in kennis te stellen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen ouders die hun leerplichtige kinderen zonder toestemming van school houden, kan een proces-verbaal worden opgemaakt.