Ontwikkelingsperspectief

Als een leerling op een van onze afdelingen is toegelaten en geplaatst, worden de eerste weken op school aanvullende pedagogische en didactische onderzoeken gedaan zodat we goed weten wat het niveau van de leerling is. De resultaten van deze onderzoeken worden ter beschikking gesteld aan de Commissie voor de Begeleiding (CvB). (Iedere schoollocatie heeft een

CvB waarin deskundigen zitting hebben die het onderwijs plannen en de leerling volgen. In de schoolgids vindt u de namen van de leden van de CvB.)

Binnen zes weken na plaatsing op een school heeft de CvB de gegevens geanalyseerd en geïnterpreteerd en een ontwikkelingsperspectief geformuleerd.

Het ontwikkelingsperspectief is een inschatting van het niveau waarop de leerling zal kunnen uitstromen, bijvoorbeeld mavo. Het ontwikkelingsperspectief wordt met de ouders en de leerling besproken voordat het definitief wordt vastgesteld.

Op de locatie wordt het instroomniveau en het verwachte uitstroomniveau verbonden. Zo ontstaat een leerroute. De leerroute bestaat uit leerlijnen, zowel voor de vakken als voor de ontwikkelingsvragen van de leerling. De leerroute geeft houvast voor het plannen van het onderwijs in de groep. Het ontwikkelingsperspectief wordt tenminste een keer per jaar geëvalueerd en zo nodig in concept bijgesteld. Het concept wordt weer met ouders en leerling besproken en vervolgens opnieuw vastgesteld.