Aanmelden

De locatie Utrechtseweg (1 en 2 mavo/havo/vwo, 3 havo/vwo) en de locatie Vondellaan (1 t/m 4 vmbo-bbl en kbl) zitten inmiddels vol voor het schooljaar 2019-2020.

Er kan voor deze locaties dan ook niet meer worden aangemeld.

U wilt uw zoon of dochter aanmelden op het Axia College. De aanmelding wordt centraal geregeld door ons aanmeldpunt. Onze medewerkers staan u te woord en onderzoeken of uw zoon of dochter op zijn/haar plek zou kunnen zijn op de school van uw keuze. U kunt het aanmeldpunt bereiken per telefoon: 033 – 489 20 20 of via e-mail: aanmeldpunt@axiacollege.nl, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur.

Na een eerste telefonische kennismaking en screening stuurt een medewerker van het aanmeldpunt u een aanmeldpakket toe. Als u de formulieren ingevuld en ondertekend terugstuurt en als de gevraagde bijlagen en vragenlijsten zijn aangeleverd, start de aanmeldprocedure.

Hoe deze procedure werkt, leest u hier: Aanmeldprocedure

Toelaatbaarheidsverklaring

Leerlingen kunnen alleen naar het Speciaal Onderwijs worden verwezen met een zogenaamde toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Het kan zijn dat u al in het bezit bent van een TLV. Wanneer er nog geen TLV is, vraagt de huidige vo-school van uw kind deze voor u aan bij het samenwerkingsverband. Komt de leerling van een basisschool of een andere vorm van onderwijs, dan kan een medewerker van ons aanmeldpunt deze aanvraag doen.
Bij het aanmeldpunt kunt u navragen wie in uw geval verantwoordelijk is voor de TLV-aanvraag.

Advies & Intake

Medewerkers van het aanmeldpunt brengen n.a.v. het dossier een advies uit of de leerling in aanmerking komt voor het Axia College en op welk niveau hij of zij onderwijs kan volgen. Vervolgens neemt een medewerker van de betreffende schoolafdeling contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek met u en uw zoon of dochter. Ongeveer een week na dit gesprek krijgt u bericht of uw zoon of dochter toegelaten wordt. Wanneer dat het geval is, neemt de medewerker van de betreffende afdeling weer contact met u op om vervolgafspraken te maken en de datum van de eerste schooldag af te spreken.
Het Axia College werkt met zgn. instroommomenten om de huidige leerlingen zo min mogelijk te confronteren met wisselingen in de klassen. Het kan daarom zijn dat een leerling niet direct kan worden geplaatst maar een paar weken moet wachten tot na een volgende vakantie.

Als het niet past

Het kan zijn dat we na onderzoek moeten concluderen dat de school niet passend is voor uw kind. Dat kan bijvoorbeeld de volgende redenen hebben:
– Uw kind krijgt geen toelaatbaarheidsverklaring
– Het onderwijsniveau van uw kind sluit niet aan bij het niveau dat de school aanbiedt
– De leerling is niet in staat om in een (kleine) groep te functioneren.

De medewerker die u tijdens het intakegesprek heeft ontmoet, bespreekt de reden(en) van de afwijzing met u. Wanneer u bezwaar wilt maken tegen de afwijzing kunt u dat doen tot zes weken na het besluit. Welke mogelijkheden u heeft om bezwaar te maken leest u hier: Bezwaar

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neemt u dan contact op met het aanmeldpunt.

Plaatsruimtegebrek

De capaciteit van de gebouwen of de grootte van de bestaande klassen van de school kunnen ertoe leiden dat de mogelijkheden om leerlingen te plaatsen beperkt zijn.

Indien de mogelijkheden om leerlingen te plaatsen maximaal zijn benut en er geen mogelijkheden meer zijn om leerlingen in bepaalde groepen te plaatsen geldt voor die groepen een toelatingsstop; de aanvraag tot toelating tot de school wordt dan afgewezen. De leerling wordt in dat geval dus niet ingeschreven en geplaatst.

Het beleid met betrekking tot toelating vindt u hier.