Aanmelden

Let op: voor de examenklassen 4 mavo (vmbo-tl) en 5 havo kan er tot de herfstvakantie aangemeld worden (o.a. afhankelijk van een passend profiel).

U wilt een leerling aanmelden bij het Axia College. De aanmelding wordt centraal geregeld door ons Aanmeldpunt. Onze medewerkers staan u te woord en onderzoeken of de leerling op zijn/haar plek zou kunnen zijn op het Axia College. U kunt het aanmeldpunt bereiken per telefoon: 033 – 489 20 20 (keuze 4) of via e-mail: [email protected], op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur.

Na een eerste telefonische kennismaking en screening stuurt een medewerker van het Aanmeldpunt u een aanmeldpakket toe. Als u de formulieren ingevuld en ondertekend terugstuurt en als de gevraagde bijlagen en vragenlijsten zijn aangeleverd, start de aanmeldprocedure.

Hoe deze procedure werkt, leest u hier: Aanmeldprocedure.

Het Zorgplatform

Als een leerling vastloopt op een VO-school binnen regio Eemland (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg), wordt een leerling eerst door de huidige school aangemeld bij het Zorgplatform van het SWV-V(S)O Eemland. Het Zorgplatform is een samenwerking binnen regio Eemland waarbij tweewekelijks verschillende professionals bij elkaar komen om leerlingen uit het VO te bespreken en hierbij consultatie, informatie en bemiddeling bieden. Het Zorgplatform geeft een advies. Dit kan bijvoorbeeld een observatieplaatsing zijn, plaatsing in het VSO of een andere aanpak op de huidige school.

Toelaatbaarheidsverklaring

Leerlingen kunnen alleen naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs worden verwezen met een zogenaamde toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Het kan zijn dat u al in het bezit bent van een TLV. Wanneer er nog geen TLV is, vraagt de huidige VO-school van de leerling deze voor u aan bij het samenwerkingsverband van uw regio. Komt de leerling van een basisschool of een andere vorm van onderwijs, dan kan een medewerker van ons Aanmeldpunt deze aanvraag doen (na de aanvraag volgt binnen 6 weken de uitspraak). Bij het Aanmeldpunt kunt u navragen wie in uw geval verantwoordelijk is voor de TLV-aanvraag.

Advies & Intake

Medewerkers van het Aanmeldpunt brengen n.a.v. het dossier een advies uit of de leerling in aanmerking komt voor het Axia College en op welk niveau hij of zij onderwijs kan volgen (dossieranalyse). Vervolgens neemt een medewerker van de betreffende locatie contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek met ouders/verzorgers en de leerling. De dossieranalyse en de intake bepalen samen de toelaatbaarheid. Ongeveer een week na het intakegesprek krijgt u van de locatie bericht of de leerling toegelaten wordt. Wanneer dat het geval is, worden vervolgafspraken gemaakt en de datum van de eerste schooldag afgesproken.

Het Axia College werkt met zgn. instroommomenten om de huidige leerlingen zo min mogelijk te confronteren met tussentijdse wisselingen in de klassen. Het kan daarom zijn dat een leerling niet direct kan worden geplaatst, maar een paar weken moet wachten tot na een volgende vakantie.

Als het niet past

Het kan zijn dat het Axia College na onderzoek moet concluderen dat de school niet passend is voor de leerling. Dat kan bijvoorbeeld de volgende redenen hebben:
– De leerling krijgt geen toelaatbaarheidsverklaring.
– Het onderwijsniveau van de leerling sluit niet aan bij het niveau dat de school aanbiedt.
– De leerling is niet in staat om in een (kleine) groep te functioneren.

Een medewerker van het Aanmeldpunt of een medewerker van de betreffende locatie (indien er al een intakegesprek heeft plaatsgevonden) bespreekt de reden(en) van de afwijzing met u. Wanneer u bezwaar wilt maken tegen de afwijzing kunt u dat doen tot zes weken na het besluit. Welke mogelijkheden u heeft om bezwaar te maken leest u hier: Bezwaar.

Plaatsruimtegebrek

De capaciteit van de gebouwen of de grootte van de bestaande klassen van de school kunnen ertoe leiden dat de mogelijkheden om leerlingen te plaatsen beperkt zijn.

Indien de mogelijkheden om leerlingen te plaatsen maximaal zijn benut en er geen mogelijkheden meer zijn om leerlingen in bepaalde groepen te plaatsen, geldt voor die groepen een toelatingsstop; de aanvraag tot toelating tot de school wordt dan afgewezen. De leerling wordt in dat geval dus niet ingeschreven en geplaatst. Het Axia College maakt geen gebruik van een wachtlijst.

Het beleid met betrekking tot toelating vindt u hier.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neemt u dan contact op met het Aanmeldpunt.