Aanmelden

Let op: voor de examenklassen 4 mavo (vmbo-tl) en 5 havo kan tot de herfstvakantie aangemeld worden (o.a. afhankelijk van een passend profiel).

U wilt een leerling aanmelden bij het Axia College. De aanmelding wordt centraal geregeld door ons Aanmeldpunt. Onze medewerkers staan u te woord en onderzoeken of de leerling op zijn/haar plek zou kunnen zijn op het Axia College. U kunt het aanmeldpunt bereiken per telefoon: 033 – 489 20 20 (keuze 4) of via e-mail: [email protected], op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur.

Na een eerste telefonische kennismaking en screening stuurt een medewerker van het Aanmeldpunt u een aanmeldpakket toe. Als u het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier met bijbehorende dossierinformatie bij het Aanmeldpunt heeft aangeleverd is de aanmelding definitief en start de aanmeldprocedure.

Hoe deze procedure werkt, leest u hier: Aanmeldprocedure.

Aanmelden voor het eerste leerjaar 2024-2025

Leerlingen die voor 15 maart 2024 zijn aangemeld voor het eerste leerjaar van schooljaar 2024-2025 kunnen, mits passend1, worden geplaatst. Leerlingen die na 15 maart 2024 worden aangemeld zullen indien er nog plekken beschikbaar zijn op volgorde van aanmelding worden geplaatst. Indien er onverhoopt geen plek meer is, zal een wachtlijst worden gehanteerd. Als er vervolgens een plek vrij komt, zullen de leerlingen op de wachtlijst op volgorde van aanmelddatum worden benaderd met de vraag of de wens tot aanmelding nog actueel is. Zo ja, zal de reguliere aanmeldprocedure gevolgd worden.

1 Een passende plek wil zeggen dat de leerling geplaatst kan worden in een klas passend bij het leerjaar, niveau, profiel of de ondersteuningsbehoeften die uit het dossier naar voren komen. Conform het schoolondersteuningsprofiel.

N.B. Een prognose van de beschikbaarheid van plekken in hogere leerjaren voor schooljaar 2024-2025 wordt op zijn vroegst half april bekend.

Het Ondersteuningsplatform

Als een leerling vastloopt op een VO-school binnen regio Eemland (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg), wordt een leerling eerst door de huidige school aangemeld bij het Ondersteuningsplatform van het SWV-V(S)O Eemland. Het Ondersteuningsplatform is een samenwerking binnen regio Eemland waarbij regelmatig verschillende deskundigen bij elkaar komen om leerlingen uit het VO te bespreken en hierbij consultatie, informatie en bemiddeling bieden. Het Ondersteuningsplatform geeft een advies. Dit kan bijvoorbeeld een observatieplaatsing zijn, plaatsing in het VSO of een andere aanpak op de huidige school.

Toelaatbaarheidsverklaring

Leerlingen kunnen alleen naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs worden verwezen met een zogenaamde toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Het kan zijn dat u al in het bezit bent van een TLV. Wanneer er nog geen TLV is, vraagt de huidige VO-school van de leerling deze voor u aan bij het samenwerkingsverband van uw regio. Komt de leerling van een basisschool of een andere vorm van onderwijs, dan kan een medewerker van ons Aanmeldpunt deze aanvraag doen (na de aanvraag volgt binnen 6 weken de uitspraak). Bij het Aanmeldpunt kunt u navragen wie in uw geval verantwoordelijk is voor de TLV-aanvraag.

Advies & Intake

Medewerkers van het Aanmeldpunt brengen n.a.v. het dossier een advies uit of de leerling in aanmerking komt voor het Axia College en op welk niveau hij of zij onderwijs kan volgen (dossieranalyse). Vervolgens neemt een medewerker van de betreffende locatie contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek met ouders/verzorgers en de leerling. De dossieranalyse en de intake bepalen samen de toelaatbaarheid. Ongeveer een week na het intakegesprek krijgt u van de locatie bericht of de leerling toegelaten wordt. Wanneer dat het geval is, worden vervolgafspraken gemaakt en de datum van de eerste schooldag afgesproken.

Als het niet past

Het kan zijn dat het Axia College na onderzoek moet concluderen dat de school niet passend is voor de leerling. Dat kan bijvoorbeeld de volgende redenen hebben:

– De leerling krijgt geen toelaatbaarheidsverklaring.

– Het IQ van de leerling is lager dan 80.
– Het onderwijsniveau van de leerling sluit niet aan bij het niveau dat de school aanbiedt.
– De leerling is niet in staat om in een groep van 12 tot 14 leerlingen te functioneren.

– Er is geen plek beschikbaar in een groep die past bij het niveau, leerjaar of de ondersteuningsbehoeften van de leerling.

– De leerling kan niet omgaan met een ‘open deuren’ beleid.1

– De leerling kan zich in de tussenuren en pauzes in de ruimtes die daar voor bestemd zijn, met pedagogische begeleiding, niet houden aan de gedragsregels die gelden.

1 Dit houdt in dat de leerling kan omgaan en betrouwbaar blijkt met het gegeven dat deze altijd (onwenselijk maar wel mogelijk) weg kan lopen van school (onder schooltijden) en zelfstandig dan voor zijn eigen veiligheid en die voor anderen kan instaan en/of dat ouders/verzorgers voor die veiligheid redelijkerwijs kunnen instaan.

Een medewerker van het Aanmeldpunt of een medewerker van de betreffende locatie (indien er al een intakegesprek heeft plaatsgevonden) bespreekt de reden(en) van de afwijzing met u. Wanneer u bezwaar wilt maken tegen de afwijzing kunt u dat doen tot zes weken na het besluit. Welke mogelijkheden u heeft om bezwaar te maken leest u hier: Bezwaar.

Plaatsruimtegebrek

De capaciteit van de gebouwen of de grootte van de bestaande klassen van de school kunnen ertoe leiden dat de mogelijkheden om leerlingen te plaatsen beperkt zijn.

Indien de mogelijkheden om leerlingen te plaatsen maximaal zijn benut en er geen mogelijkheden meer zijn om leerlingen in bepaalde groepen te plaatsen, geldt voor die groepen een toelatingsstop; de aanvraag tot toelating tot de school wordt dan afgewezen. De leerling wordt in dat geval dus niet ingeschreven en geplaatst.

Het beleid met betrekking tot toelating vindt u hier.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neemt u dan contact op met het Aanmeldpunt.