Protocollen & beleid

Het Axia College heeft de afspraken die op school gelden vastgelegd in een aantal protocollen en beleidsstukken:
Richtlijn sociale media
Richtlijn fysiek ingrijpen
Verzuimprotocol
SOP
Klachtenprocedure
Meldcode
Sponsorbeleid
Anti-pestbeleid en -protocol
Analyse Leerlingpopulatie
Toelatingsbeleid

-Protocol cameratoezicht OA