Schoolregels

Schoolregels

Wij vinden dat iedereen zich binnen en rond de school veilig en prettig moet kunnen voelen. Daarom heeft het Axia College de volgende regels:

Van toepassing op gedrag leerlingen

Een goed pedagogisch klimaat kenmerkt zich door een aantal zaken:

 • Elke leerkracht streeft hetzelfde na. Leerlingen mogen verwachten dat ze door iedereen op hetzelfde worden aangesproken.
 • Er wordt zo veel mogelijk uitgegaan van het goede in elkaar. Daar waar mogelijk en van toepassing, wordt dit ook uitgesproken.
 • Dat wat wij verwachten qua gedrag, dient te zijn gebaseerd op een aantal basis zaken. Gewaakt moet worden voor een wirwar aan regels waarvan niemand op een gegeven moment nog weet waarom ze er ook alweer zijn.
 • Een en ander dient te worden gesteld in taal die duidelijk maakt wat wij wél willen en niet wat we niét willen. Al zal dit niet in alle gevallen zo precies kunnen worden toegepast. Als het goed is echter, leidt het formuleren van wenselijk gedrag tot het achterwege blijven van ongewenst gedrag.

Om het bovenstaande uit te werken, wordt ervoor gekozen een aantal zaken concreet te formuleren. Getracht is het zoveel mogelijk over drie deelgebieden te spreiden. Onder deze drie deelgebieden moet al het wenselijke aan de orde komen, al zal er soms nog wel van mening verschild kunnen worden over welke regel onder welk deelgebied valt.

Onder elk deelgebied wordt eerst het algemene streven uitgesproken en wel tussen aanhalingstekens. Deze “mantra” is algemeen geldend. Direct daaronder volgt een aantal regels die een en ander moeten vertalen naar wenselijk gedrag.

Tenslotte staan we stil bij de rol van de achterwacht. Die wordt ingezet als gedrag op een van de drie deelgebieden niet wordt gehaald en natuurlijk pas na een poging tot correctie van de betreffende leerkracht zélf.

 

Omgangsvormen Algemeen

“Ik wil respect tonen voor de medemens”

 • Ik hanteer respectvol taalgebruik.
 • Als het kan, benoem ik wat de ander goed doet.
 • Als het moet, benoem ik waar ik last van heb. Maar zonder kwetsend taalgebruik!
 • Ik benader iemand positief en laat daarbij op hoe ik overkom. Ik hanteer geen bedreigende taal.
 • Ik spreek anderen aan en sta toe dat ook een ander mij aanspreekt.
 • Ik heb respect voor andermans spullen en neem niets dat niet van mij is.
 • Ik los eventuele conflicten op door erover te praten. Daar kan ik hulp bij zoeken. Ik geen geval gebruik ik fysiek geweld.

Gedrag in klas

“Ik sta open voor het volgen van de les”.

 • Ik laat zien dat ik de tijd neem voor de les. Mijn jas gaat uit, de pet gaat af en de telefoon wordt niet gebruikt.  Deze zaken gaan in mijn kluis.
 • Ik ben deel van de groep dus ik zonder mij niet af. Muziek wordt niet geluisterd.
 • Mocht het zo zijn dat ik mij af moet zonderen dan blijkt dat uit gegevens van mensen die mij kennen ( Indicatie via Klein CVB). In dat geval gebruik ik een I-Pod/MP3 ( zonder camera).
 • Ik heb mijn spullen bij me. Pen, boeken, rekenmachine enz.
 • Ik gedraag me op een manier waarbij ook anderen toe komen aan het volgen van de les.
 • Ik zorg ervoor dat ik alle lessen bijwoon die voor mij van toepassing zijn.

Gedrag in de rest van de school

“Wij, de leerlingen en de leraren, willen  functioneren in een schone, opgeruimde school”.

 • Ik ruim mijn eigen spullen op. Peuken, blikjes enz. gooi ik in de prullenbak. Ik let erop dat ik dit doe in de school zélf maar ook op het buitenterrein van de school. Ik spuug  niet op plekken waar anderen verblijven.
 • Als de les erom vraagt, doe ik mee aan activiteiten die tot doel hebben de zaken weer fris en opgeruimd op te leveren. Ook na mijn les moet er weer een ander klas aan de slag.
 • Ik begeef mij alleen op die plekken waar ik wordt verwacht.

Wat als het mij niet lukt?

“Ik wil tot rust komen/Ik wil mijn fout herstellen”.

 

 • Maximaal drie keer per dag kan ik in de achterwacht terecht.
 • Als ik daar zit, krijg ik de tijd om tot rust te komen. Eventuele gemaakte fouten kan ik hier herstellen.
 • Als ik laat zien dat ik dit meer dan drie keer per dag nodig heb, laat ik ook zien dat het die dag niet meer gaat lukken. Dat leidt dan tot vervolgstappen.

 

Meer algemeen van toepassing

 1. Bij aanvang van het schooljaar is er sprake van een opstartavond voor ouders/verzorgers en leerlingen. Datum en tijdstip worden bekend gemaakt op een tijdstip voorafgaand aan de zomervakantie. Een leerling start pas op school als de betreffende avond door betrokkenen is bijgewoond.
 2. Bij start van het schools traject is bij ouders/leerlingen bekend wat de te volgen leerroute zal zijn. Ouders/verzorgers en leerling zijn op de hoogte van het lesrooster dat daarbij hoort. De leerling zal alle vakken volgen, die bij het traject behoren.
 3. In het geval van verzuim zal in voorkomende gevallen het verzuimprotocol worden gehanteerd. Dit protocol  is te vinden op de site van de school.
 4. Teneinde afstemming tussen ouders/verzorgers en school optimaal vorm te geven zullen eerstgenoemden tijdig eventueel wisselende contactgegevens doorgeven aan school.
 5. Ouders en leerlingen maken gebruik van het leerling- en ouderportaal zoals dat is ingericht binnen SOM. Daarvoor is het noodzakelijk dat men in het bezit is van een computer.
 6. Ouders/verzorgers en leerlingen hebben kennis genomen van de inhoud van de schoolgids.
 7. Ouders/verzorgers en leerlingen hebben kennis genomen van het protocol Fysieke Interventie, te vinden op de site van de school.
 8. Ouders/verzorgers en leerlingen hebben kennis genomen van het toets- en examenprotocol, te vinden op de site van de school.
 9. Indien een leerling moedwillig schade veroorzaakt op school, dan zal deze schade worden verhaald op ouders/verzorgers.
 10. Ouders/verzorgers en leerlingen hebben kennis genomen van ons pedagogische klimaat, de daaraan verbonden mantra’s en de achterwachtstructuur zoals wij die inzetten. Ook het laatstgenoemde is terug te vinden in het verzuimprotocol van de school.
 11. Ouders/verzorgers en leerlingen zullen er zorg voor dragen dat de leerling elke dag de boeken/materialen ( schriften, pennen, geo-driehoeken, rekenmachines) meeneemt naar school.
 12. Het gebruik van de mobiele telefoon is toegestaan in de pauzes. Tijdens lestijd mag dat niet. Indien een telefoon toch wordt waargenomen tijdens lestijd, dan wordt de telefoon ingenomen. Op het einde van de dag wordt de telefoon dan terug gegeven. Leerlingen die onder schooltijd bereikbaar moeten zijn, kunnen worden gebeld via het vaste nummer van de school.