Ziekte, verzuim & verlof

Wanneer een leerling ziek is, moet dit door de ouders voor 8.30 uur telefonisch worden doorgegeven aan de locatie waar de leerling les heeft via het centrale nummer:

033 – 489 20 20

Ook als er een bezoek aan een arts of therapeut staat gepland ontvangen wij graag een telefoontje. We vinden het belangrijk dat de ontwikkeling en het onderwijsproces zo min mogelijk worden verstoord. Probeer daarom dokters- en tandartsbezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijden te plannen.

Wanneer afwezigheid niet is gemeld,, registreren wij leerlingen als onwettig afwezig. Dit moeten wij doorgeven aan de leerplichtambtenaar. Wij nemen in dat geval ook contact op met de ouders. Na een aantal te-laat-meldingen of ongeoorloofd verzuim kan de leerling worden opgeroepen voor het preventief spreekuur bij de leerplichtambtenaar. Zie voor meer informatie: verzuimprotocol.

Het kan zijn dat ouders / verzorgers een dringende reden hebben om buiten de schoolvakanties verlof aan te vragen. Tot op zekere hoogte en onder strenge voorwaarden mag de school hier toestemming voor geven. Extra verlofdagen zijn mogelijk onder strenge voorwaarden en uitsluitend na toestemming van de afdelingsleider van de school. Deze dagen dienen schriftelijk te worden aangevraagd.